Szkolenia

Szkolenia - Bezpieczeństwo Procesowe

 BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE

Operatorzy produkcyjni, technicy, służby utrzymania ruchu, inżynierowie, dział bezpieczeństwa, menadżerowie a także podwykonawcy - wszyscy oni potrzebują odpowiednich umiejętności, wiedzy i doświadczenia, aby zrozumieć, zapobiegać i kontrolować zagrożenia.

Jak ocenić ryzyko zagrożenia awarią w zakładzie pracy? Czym spowodowane są poważne awarie przemysłowe? Jak zidentyfikować źródło uwalniania substancji? 

Na te i inne pytania odpowie szkolenie z zarządzania bezpieczeństwem procesowym. Dedykowane jest kadrze kierowniczej, osobom odpowiedzialnym za BHP, pracownikom oraz wszystkim zainteresowanym bezpieczeństwem procesowym.

Zrealizowane przez naszą firmę szkolenia, nasze doświadczenie i praktyka są realnym wsparciem w nabyciu wiedzy i kompetencji w zakresie Bezpieczeństwa Procesowego w Państwa organizacji.

                        Bezpieczeństwo procesowe instalacji przemysłowych

Szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa Procesowego które realizujemy:

 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Procesowym
 • Przewidywanie mechanizmów powstawania poważnej awarii przemysłowej w celu uniknięcia jej wystąpienia
 • Wpływ systemów bezpieczeństwa na prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
 • Analiza ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z wykorzystaniem metody analizy warstw zabezpieczeń (AWZ)
 • Wpływ kultury bezpieczeństwa na zapobieganie poważnym awariom przemysłowym

Nasi trenerzy:

dr inż. AGATA KOTYNIA   | Process & Explosion Safety Manager

AGATA KOTYNIA - BHP CONSULTING - Bezpieczeństwo procesowe

Ukończyła doktorat na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. Adama S. Markowskiego, prof. PŁ nt. "Ocena ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z wykorzystaniem logiki rozmytej"

Ukończyła studia podyplomowe Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

 • Od 14 lat naukowo i zawodowo związana z Bezpieczeństwem Procesowym.
 • Jest autorką i współautorką publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie nowych metod analiz ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
 • Cztery publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych - trzy w Journal of Loss Prevention in the Process Industries i jedna w Process Safety and Environmental Protection;
 • Sześć publikacji w czasopismach krajowych.
 • Brała udział jako prelegent w dziewięciu konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych oraz w wieloletnim projekcie badawczym Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".
 • Pełniła funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa fizycznego w programie rozwoju sieci detalicznych Shell w Polsce oraz funkcję specjalisty ds. bezpieczeństwa procesowego podczas realizacji projektu budowy instalacji odwodornienia propanu dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police.
 • Od 2007 roku prowadzi analizy ryzyka procesowego i wybuchowego dla zakładów przemysłowych, w tym zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
 • Przygotowała wiele analiz ryzyka procesowego, ocen technicznych, analiz zagrożeń, badań HAZOP, analiz określenia bezpiecznych odległości i analiz warstw zabezpieczeń.
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego.
PAWEŁ WĄSOWICZ | Specjalista w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Paweł Wąsowicz - Bezpieczeństwo procesowe

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Autor wielu analiz i ekspertyz w projektach prowadzonych na terenie całego kraju. Przewodniczący zespołów badania HAZOP dla kilkudziesięciu projektów w całej Polsce.

 • Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu "Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych" na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 • Był prelegentem na siedemnastu konferencjach krajowych w zakresie Bezpieczeństwa Procesowego i ATEX
 • Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych" na Politechnice Łódzkiej
 • Jest autorem jedenastu publikacji w czasopismach branżowych: Chemia przemysłowa, Ochrona przeciwpożarowa, Magazyn Ex, Biuletyn Techniczny,
 • Prowadzi analizy ryzyka wybuchowego dla zakładów przemysłowych 
 • Wspólnie z Politechniką Łódzką realizuje projekt stworzenia systemu eksperckiego do generowania i klasyfikowania scenariuszy wybuchu na instalacjach przemysłowych w celu kompleksowej analizy i oceny ryzyka ATEX
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego,
GRZEGORZ BRYKAŁA   | Process & Explosion HSE Manager 

GRZEGORZ BRYKAŁA - BHP CONSULTING - Bezpieczeństwo procesowe

 • Od 17 lat zawodowo związany z Bezpieczeństwem
 • Ukończył studia podyplomowe: Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Politechnice Łódzkiej
  oraz studia podyplomowe Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach
 • Współautor publikacji w czasopismach krajowych: Utrzymanie Ruchu, ATEST, Przyjaciel Przy Pracy.
 • Pełnił funkcję Dyrektora ds. BHP i Ppoż w firmie ORLEN Prewencja.
 • Był liderem filaru "safety" w zakładach produkcyjnych Grupy Fiat - podczas wdrażania systemu World Class Manufacturing
 • Przez 13 lat w BHP Consulting koordynował dział BHP (ponad 30 specjalistów BHP) podczas projektów budowy i remontów dla takich firm jak: Metso, EDF Polska, PGE, SIEMENS, Rafako, PKN ORLEN S.A., Shell, Fluor, Lurgi, Veolia, Budimex.
 • Prowadzi analizy ryzyka procesowego i wybuchowego dla zakładów przemysłowych, w tym zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
 • Prowadzi szkolenia w tematyce bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa wybuchowego, bezpieczeństwa pracy.

Zapisz się - BHP Consulting

RODZAJE SZKOLEŃ:

Nazwa szkolenia:Zarządzanie Bezpieczeństwem Procesowym
Czas trwania szkolenia: 8 godzin - wersja podstawowa
 16 godzin - wersja rozszerzona (warsztaty)
Zapisy na szkolenie:gbrykala@dzpw.pl  tel. +48 503 409 503 
PROGRAM SZKOLENIA: Zarządzanie Bezpieczeństwem Procesowym
Bezpieczeństwo procesowe - Wprowadzenie
 • Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów technicznych. Obszary działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa instalacji przemysłowej: bezpieczeństwo procesowe, bezpieczeństwo techniczne, bezpieczeństwo zawodowe.
 • Regulacje prawne i normatywne w zakresie bezpieczeństwa instalacji przemysłowych.
 • Zakłady o dużymi o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 • Główne metody oceny zapewnienia bezpieczeństwa (ocena zgodności i ocena ryzyka).
 • Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym. Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem procesowym. Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem procesowym.
 • Analiza i szacowanie parametrów ryzyka. Matryca ryzyka. Kryteria akceptacji ryzyka. Zasada ALARP. Ocena ryzyka.
 • Poważne awarie przemysłowe. Ogólna charakterystyka strat powstałych wskutek zagrożeń procesowych. Mechanizm powstawania poważnych awarii procesowych. Analiza zdarzeń historycznych (lekcje historii).
 • Zagrożenia i czynniki zagrożeń procesowych (źródła zagrożeń, potencjał zagrożenia, obiekty narażenia, stan zagrożenia).
 • Identyfikacja źródeł uwolnień substancji (energii), przyczyn oraz potencjalnych skutków.
 • Zdarzenia awaryjne i scenariusze awaryjne. Wielowarstwowość systemów zabezpieczeń.

Wybrane metody identyfikacji zagrożeń oraz analizy i oceny ryzyka:

 • Identyfikacja zagrożeń procesowych za pomocą metod podstawowych (PHA, What If, HAZID, HAZOP): określenie narzędzi analitycznych; badania wstępne; identyfikacja listy zdarzeń awaryjnych.
 • Modelowanie scenariuszy awaryjnych: Analiza drzewa błędów (FTA), analiza drzewa zdarzeń (ETA), analiza modelu Bow-Tie (muszki).
 • Podstawowa metoda analizy i oceny ryzyka: Analiza warstw zabezpieczeń (AWZ/LOPA).
 • Analiza efektów fizycznych i skutków: Ilościowa analiza ryzyka (QRA).
 • Raportowanie wyników analizy ryzyka. Kontrola ryzyka. Dobór dodatkowych systemów zabezpieczeń.

Zarządzanie - Bezpieczeństwo Procesowe:

 • Zarządzanie zmianami. Ciągłe doskonalenie skuteczności zarządzania ryzykiem procesowym.
 • Kultura bezpieczeństwa. Rola liderów i pracowników w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.
 • Przykłady rozwiązań systemowych w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym.

 

 
Nazwa szkolenia:Przewidywanie mechanizmów powstawania poważnej awarii przemysłowej w celu uniknięcia jej wystąpienia
Czas trwania szkolenia:8 godzin 
Zapisy na szkolenie:gbrykala@dzpw.pl  tel. +48 503 409 503 
PROGRAM SZKOLENIA: PRZEWIDYWANIE MECHANIZMÓW POWSTANIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ W CELU UNIKNIĘCIA JEJ WSYTĄPIENIA
 
 • Analizy przyczyn awarii przemysłowych na podstawie danych historycznych - wykorzystanie metody drzewa błędu w praktyce (ćwiczenia)
 • Analiza informacji o odchyleniach od normalnych parametrów procesowych - wykorzystanie metody drzewa zdarzeń w praktyce (ćwiczenia)
 • Przewidywanie potencjalnych scenariuszy awaryjnych - wykorzystanie metody muszki w praktyce (ćwiczenia)

 

 

 


Nazwa szkolenia:Wpływ systemów bezpieczeństwa na prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Czas trwania szkolenia:8 godzin 
Zapisy na szkolenie:gbrykala@dzpw.pl  tel. +48 503 409 503 
PROGRAM SZKOLENIA: WPŁYW SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA NA PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.
 

Bezpieczeństwo procesowe

 • Identyfikacja funkcji różnych rodzajów systemów bezpieczeństwa - umiejscowienie systemów bezpieczeństwa w sekwencji rozwoju awarii przemysłowej - wykorzystanie metod budowy scenariuszy
  awaryjnych w praktyce (drzewa błędów / drzewa zdarzeń / modele muszek)
 • Określenie skuteczności działania systemów bezpieczeństwa poprzez zastosowanie miary ważności Fussell- Vesely (ćwiczenia)
 • Dobór alternatywnych systemów bezpieczeństwa dla osiągnięcia najwyższego poziomu ochrony przy
  najniższych nakładach finansowych ? wykorzystanie danych niezawodnościowych i informacji o kosztach wprowadzenia przykładowych systemów bezpieczeństwa w praktyce (ćwiczenia)

 
 

Nazwa szkolenia:Analiza ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z wykorzystaniem metody analizy warstw zabezpieczeń (AWZ)
Czas trwania szkolenia:8 godzin 
Zapisy na szkolenie:gbrykala@dzpw.pl  tel. +48 503 409 503 
PROGRAM SZKOLENIA: ANALIZA RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ Z WYKORZYSTANIEM METODY ANALIZY WARSTW ZABEZPIECZEŃ (AWZ).
 
 • Przewidywanie potencjalnych scenariuszy awaryjnych - wykorzystanie metody drzewa zdarzeń w praktyce (ćwiczenia)
 • Przewidywanie niekorzystnych warunków wystąpienia awarii w zależności od: rodzajów substancji niebezpiecznych, projektu i lokalizacji instalacji oraz warunków pracy (ćwiczenia)
 • Identyfikacja skutecznych systemów bezpieczeństwa funkcjonujących w niezależnych warstwach zabezpieczeń (ćwiczenia)
 • Obliczanie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii przemysłowej wg algorytmu AWZ (ćwiczenia)
 • Określenie skutków wystąpienia awarii przemysłowej wg matrycy skutków AWZ (ćwiczenia)
 • Określenie ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej wg matrycy ryzyka AWZ (ćwiczenia)

 
 

Nazwa szkolenia:Wpływ kultury bezpieczeństwa na zapobieganie poważnym awariom przemysłowym
Czas trwania szkolenia:8 godzin 
Zapisy na szkolenie:gbrykala@dzpw.pl  tel. +48 503 409 503 
PROGRAM SZKOLENIA: WPŁYW KULTURY BEZPIECZEŃSTWA NA ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM.
 
 • Zarządzanie zmianami. Ciągłe doskonalenie skuteczności zarządzania ryzykiem procesowym.
 • Modelowe etapy poziomu kultury bezpieczeństwa w organizacji. Identyfikacja, wyznaczanie celu, planowanie oraz mierzenie
 • Kultura bezpieczeństwa. Rola liderów i pracowników w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.
 • Przykłady rozwiązań systemowych w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym.
 • Uwzględnienie elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem w sekwencji rozwoju awarii przemysłowej - wykorzystanie metod budowy scenariuszy awaryjnych w praktyce (drzewa błędów / drzewa zdarzeń / modele muszek)

 

 

 

 

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn