SEVESO

Dla Zakładu o Dużym Ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przeprowadzamy analizy ryzyka oraz sporządzamy niezbędną dokumentację. Podczas realizacji usługi opracowujemy wymaganą prawem dokumentację:

 • Zgłoszenie zakładu
 • Program Zapobiegania Awariom
 • Raport o Bezpieczeństwie
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno - Ratowniczy

Wykonaną dokumentację uzgadniamy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (WIOŚ) celem uzyskania pozytywnej decyzji.

Obowiązki zakładu o dużym ryzyku (ZDR)

Do głównych zadań prowadzącego zakład o dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom, w myśl ustawy POŚ, należy:

 • Zgłoszenie zakładu i przedłożenie programu zapobiegania awariom, raportu o bezpieczeństwie i wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. Prowadzący zakład jest obowiązany do dokonania zgłoszenia zakładu, przedłożenia programu zapobiegania awariom, raportu o bezpieczeństwie komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w terminie co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego.
 • Uruchomienie zakładu. Prowadzący zakład o dużym ryzyku może uruchomić zakład po pozytywnym zaopiniowaniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej programu zapobiegania awariom i wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego oraz po zatwierdzeniu przez ten organ raportu o bezpieczeństwie.

Dokumentacja zakładu o dużym ryzyku

 • Oczekiwanie na opinie i decyzjeProgram zapobiegania awariom uznaje się za pozytywnie zaopiniowane, jeżeli w terminie 30 dni od dnia ich złożenia organ nie wniesie do nich sprzeciwu, w drodze decyzji.
  Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w drodze decyzji, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie lub zmian raportu o bezpieczeństwie.
  Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy lub zmiany wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego uznaje się za pozytywnie zaopiniowane, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ich złożenia organ nie wniesie do nich sprzeciwu, w drodze decyzji.
 • Kontrole planowe. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej, obejmujące wszystkie działania, w tym kontrole w terenie, kontrole zastosowanych w zakładzie środków, systemów i raportów oraz dokumentów dotyczących działań następczych, a także działania niebędące kontrolą w terenie, prowadzi właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej, co najmniej raz w roku, zgodnie z rocznym planem kontroli.
 • Kontrole nieplanowane. Niezależnie od kontroli planowych w terenie, przeprowadza się kontrole pozaplanowe, w celu jak najszybszego zbadania skarg i wniosków o interwencje, wystąpienia awarii przemysłowej oraz stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej.
  Kontrole w terenie w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania awarii przemysłowej prowadzi się w celu ustalenia spełnienia wymogów bezpieczeństwa, m.in. w celu ustalenia, czy dane zawarte w zgłoszeniu, programie zapobiegania awariom, raporcie o bezpieczeństwie, wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym oraz informacje niezbędne do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, przedkładane właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, są rzetelne i odzwierciedlają faktyczny stan bezpieczeństwa w zakładzie.
 • Wspólne kontrole KW PSP i WIOŚ. W przypadku planowania przez organy wspólnych kontroli (prowadzonych przez KW PSP i WIOŚ) zakładów o dużym ryzyku organ, powiadomi pisemnie prowadzącego zakład o takiej kontroli co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli.

Dodatkowo prowadzący zakład o dużym ryzyku ma obowiązek:

 • co najmniej raz na 5 lat dokonać aktualizacji i analizy Programu zapobiegania awariom, Systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz Raportu o Bezpieczeństwie.
 • co najmniej raz na 5 lat dostarczenie informacji dotyczącej środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - co najmniej raz na 3 lata weryfikowanie powyższej informacji.
 • co najmniej raz na 3 lata przeprowadzić analizę i przećwiczyć realizację Planu operacyjno - ratowniczego
 • raz w roku dostarczyć KW PSP i WIOŚ wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.
 • współpracować z sąsiednimi zakładami w zakresie wzajemnego informowania się o czynnikach mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową lub pogłębieniem jej skutków, lub powodować wystąpienie efektu domino.
 • natychmiast zawiadomić PSP i WIOŚ o wystąpieniu poważnej awarii - oraz przekazanie niezbędnych informacji w tym zakresie.

Obowiązki prowadzącego ZDR

Szkolenia ZDR

Prowadzący Zakład o Dużym Ryzyku często podejmuje decyzję o przeprowadzeniu szkoleń ZDR dla wszystkich swoich pracowników oraz pracowników firm zewnętrznych. Podyktowane jest to potrzebą wzmocnienia świadomości w zakresie zagrożeń oraz możliwości wystąpienia scenariuszy awaryjnych. Pomimo tego że przepisy prawne nie nakładają obligatoryjnego obowiązku szkoleń pracowników w tym zakresie, jest to efektywny sposób na przekazanie wiedzy oraz zapoznanie z procedurami i zasadami postępowania. 

BHP Consulting wielokrotnie przeprowadza szkolenia ZDR dla kadry zarządzającej, pracowników nadzoru oraz wszystkich pozostałych pracowników zakładu o dużym ryzyku. Szczegółowy program szkolenia dostosowywany jest dla poszczególnego zakładu o dużym ryzyku. Główne zagadnienia szkolenia obejmują:  

 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska i Dyrektywa Seveso III
 • Substancje niebezpieczne stosowane w Zakładzie
 • Możliwe scenariusze zdarzeń awaryjnych
 • Instalacje i systemy zabezpieczeń
 • Prawdopodobieństwo zagrożenia awarią przemysłową
 • Zagrożenia pożarowe w zakładzie
 • Zadania i obowiązki w zakresie zapobiegania pożarom
 • Zasady i sposoby użycia sprzętu gaśniczego
 • Zasady przeprowadzania akcji ewakuacji osób i mienia

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn