SEVESO

Raport o Bezpieczeństwie (RoB)

 

  

Raport o Bezpieczeństwie jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396, z późn. zm.) i stosownych rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, wdrażających Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi - tzw. dyrektywą SEVESO III.

  Raport o Bezpieczeństwie

 

Obowiązek ten dotyczy zakładów, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska zostały zakwalifikowane jako zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

Raport o Bezpieczeństwie ma na celu określenie zagrożeń związanych z działalnością zakładu i wykazanie, że zostały podjęte wszelkie niezbędne środki zapobiegania awariom.

Zawartość merytoryczną Raportu o Bezpieczeństwie określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2016 r., poz. 287).

Według zapisów Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2016 r., poz. 287) Raport o Bezpieczeństwie powinien zawierać:

 • informacje o zakładzie, w tym jego działalności, organizacji i systemie zarządzania, istotne dla zapobiegania poważnym awariom przemysłowym;
 • opis instalacji zakładu, w których występują lub mogą wystąpić substancje niebezpieczne, wymienione w zgłoszeniu; 
 • opis zidentyfikowanych zagrożeń i oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz informacje o środkach koniecznych do zapobiegania awariom;
 • opis substancji niebezpiecznych ujętych w zgłoszeniu;
 • informacje o wdrożeniu poprzez system zarządzania bezpieczeństwem programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i potwierdzenie ich skuteczności;
 • opis systemów, środków i działań mających na celu ograniczenie skutków poważnej awarii przemysłowej;
 • informację, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;
 • informacje dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • nazwy podmiotów zaangażowanych w jego przygotowanie.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska definiuje poważną awarię jako zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Przez poważną awarię przemysłowa rozumie się poważną awarię w zakładzie.

Przez zakład rozumie się jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami.

Instalację stanowi stacjonarne urządzenie techniczne, bądź zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu.

Wówczas, gdy na terenie zakładu występują substancje niebezpieczne w ilości przekraczającej wartości progowe kwalifikujące zakład jako zakład o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), prowadzący Zakład posiada m.in. obowiązek sporządzenia Raportu o Bezpieczeństwie.

Raport o bezpieczeństwie powinien być aktualizowany raz na 5 lat - dokonuje się  analizy raportu o bezpieczeństwie i wprowadza w nim uzasadnione zmiany. Dodatkowo prowadzący zakład o dużym ryzyku zmienia Raport o Bezpieczeństwie, jeżeli:

 • potrzebę zmiany uzasadniają względy bezpieczeństwa wynikające ze zmiany stanu faktycznego, postępu naukowo-technicznego lub analizy zaistniałych awarii przemysłowych, z uwzględnieniem awarii przemysłowych, które wystąpiły w danym zakładzie, oraz, jeżeli jest to zasadne, zdarzeń mogących prowadzić do awarii przemysłowej;
 • wynika to z analizy realizacji lub przećwiczenia wewnętrznego lub zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn