SEVESO

Plany Operacyjno Ratownicze (WPOR) i (ZPOR)

Wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy opracowuje się w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej [POŚ].

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Tytuł IV - Poważne awarie (tekst jednolity, Dz.U. Nr 25, poz. 150) plany operacyjno-ratownicze powinny zawierać:

  1. zakładane działania służące ograniczeniu skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska,
  2. propozycje metod i środków służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemysłowej,
  3. informację o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, przedstawianą społeczeństwu i właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,
  4. wskazanie sposobów usunięcia skutków awarii przemysłowej i przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe - określenie zabiegów, których celem jest rekultywacja,
  5. wskazanie sposobów zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemysłowej.

Należy natychmiastowo zawiadomić właściwy organ PSP i WIOŚ o:

  • przeprowadzonej analizie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego i o jej rezultatach.

Należy dostarczyć właściwemu organowi PSP i WIOŚ:

  • wykaz zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, a także do corocznego aktualizowania wykazu, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do końca stycznia roku następnego.

Co najmniej raz na 3 lata powinna być przeprowadzona analiza i przećwiczona realizacja wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, w celu jego aktualizacji i dokonania w nim uzasadnionych zmian; w szczególności należy brać pod uwagę zmiany wprowadzone w instalacji, w sposobie funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, stan wiedzy dotyczącej zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków awarii przemysłowej, a także postęp naukowo-techniczny [POŚ].

Szczegółowe wymogi dotyczące planów operacyjno ratowniczych zawarto w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 17 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 1219) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze, ze zmianami ? Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 1527) zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze.

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn