SEVESO

PHA - Wstępna Analiza Zagrożeń (WAZ)

Świadczymy usługę przeprowadzenia badania PHA dla projektowanych lub istniejących instalacji procesowych. Do przygotowania oferty cenowej w tym zakresie niezbędne jest udostępnienie:

  • opisu technologicznego
  • schematów technologicznych (PI&D)
  • charakterystyki wykorzystywanych substancji niebezpiecznych

Zapytaj o ofertę - BHP Consulting

Cel analizy PHA

Przeprowadzenie badania PHA (ang. Preliminary Hazard Analysis) ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń materiałowych i procesowych związanych z budową i funkcjonowaniem projektowanych / istniejących systemów technologicznych, w oparciu o systematyczną analizę wiarygodnych dla tego systemu źródeł zagrożeń, potencjalnych przyczyn ich uaktywnienia oraz możliwych skutków. Zidentyfikowane zdarzenia awaryjne oceniane są pod kątem wymagań odnośnie skutecznego dla minimalizacji ryzyka poziomu zabezpieczeń, a w przypadku takiej potrzeby rekomendowane są działania dodatkowe w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa.
Raport z badania PHA zawiera informacje dotyczące ogólnej charakterystyki badanego systemu, zastosowanej metodyki badawczej oraz organizacji, przebiegu i uzyskanych wynikach. Analiza prowadzona jest w oparciu o udostępnioną dokumentację technologiczną, na podstawie której opracowane są arkusze analityczne wykorzystywane w trakcie sesji weryfikacyjnej do dokumentowania wyników prac zespołu analitycznego. Arkusze PHA, w formie przyjętej przez wszystkich uczestników sesji weryfikacyjnej, dołączane są do raportu z badania PHA.

Metodyka badawcza

Badanie PHA polega na ustrukturyzowanej i systematycznej identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz problemów operacyjnych odnoszących się do projektowanego lub istniejącego systemu technologicznego, w oparciu o analizę wiarygodnych dla tego systemu źródeł zagrożeń, potencjalnych przyczyn ich uaktywnienia oraz możliwych skutków. Plan procedury badawczej i sposób procedowania oparto na wskazaniach literaturowych. Wyniki badań wstępnych, zawierających określenie źródeł zagrożeń oraz wstępną listę zdarzeń awaryjnych opisujących potencjalne zagrożenia, przyczyny ich wystąpienia oraz skutki, weryfikowane są w trakcie sesji analitycznej, podczas której interdyscyplinarny zespół pod kierunkiem przewodniczącego z BHP Consulting dokonuje zbadania zaprojektowanej lub istniejącej instalacji w określonych wcześniej granicach.

Badanie PHA wykonane jest przy  użyciu zestawu cech i właściwości opisujących wiarygodne źródła zagrożeń, które zostały zidentyfikowane na etapie badań wstępnych według podziału na zagrożenia materiałowe i zagrożenia procesowe. W trakcie analizy bada się poszczególne części procesu pod kątem możliwości wystąpienia poszczególnych źródeł zagrożeń i określano czy te zagrożenia mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczne i efektywne prowadzenie procesu. Jeśli zostanie zidentyfikowane wiarygodne dla procesu zagrożenie, to bada się jego możliwe przyczyny wystąpienia, skutki oraz istniejące w projekcie zabezpieczenia, a następnie określa ryzyko w odniesieniu do zdefiniowanych poziomów prawdopodobieństwa wystąpienia wraz z przypisaniem kategorii ciężkości możliwych szkód. W przypadku jeśli przypisany poziom ryzyka nie stanowi o możliwej akceptacji względem bezpieczeństwa i zdolności
operacyjnych proponuje się dodatkowe środki bezpieczeństwa obniżające prawdopodobieństwo wystąpienia szkód lub ich rozmiar, tak aby w efekcie poziom akceptowalności ryzyka został osiągnięty.

Szacowanie poziomów ryzyka dokonywane jest na podstawie rozkładu matrycy ryzyka uwzględniającego możliwe kombinacje kategorii prawdopodobieństwa (częstości) i wielkości skutków poszczególnych zdarzeń. Matryca ryzyka wraz z kategoryzacją prawdopodobieństwa (częstości) i wielkości skutków jest zaproponowana przez BHP Consulting prze rozpoczęciem badania PHA i musi być  zaakceptowana przez wszystkich uczestników badania.

W trakcie analizy kategorię wielkości skutków dla danego zdarzenia przypisuje się jakościowo (ekspercko) i oceniano jako najwyższą kategorię z uwagi na różne rodzaje oddziaływania. Przykładowo jeśli dla danego zdarzenia przypisana zostanie kategoria 2 ze względu na pracowników, kategoria 1 ze względu na ludność, kategoria 1 ze względu na wpływ na środowisko oraz kategoria 3 ze względu na majątek, to ostateczną kategorią ciężkości szkody dla tego zdarzenia jest kategoria 3 - skutki średnie.

Wyniki badania PHA zapisywane są w odpowiednich arkuszach analitycznych. Każde zagrożenie (lub zespół tożsamych, ściśle powiązanych zagrożeń) i problem operacyjny wprowadzany jest jako oddzielna pozycja w osobnym wierszu tabeli. Wszystkie zagrożenia i problemy związane z działaniem wraz z ich przyczynami są zapisywane niezależnie od wszelkich mechanizmów zabezpieczających i alarmowych uwzględnionych w projektowanej instalacji

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn