ATEX

Defnicje

SUBSTANCJE PALNE

Substancja w postaci gazu, pary, cieczy, ciała stałego lub ich mieszaniny, zdolna wchodzić w egzotermiczną reakcję z powietrzem po zapaleniu.
Substancje i mieszaniny mogące tworzyć atmosferę wybuchową, chyba że badanie ich właściwości wykazało, że przy zmieszaniu z powietrzem nie mogą samoczynnie przyczyniać się do rozprzestrzeniania wybuchu.
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

ATMOSFERA WYBUCHOWA

Mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

ATMOSFERA POTENCJALNIE WYBUCHOWA

Atmosfera, która w zależności od warunków lokalnych i ruchowych może stać się wybuchowa.
źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

PRZESTRZENIE ZAGROŻONE WYBUCHEM

Przestrzenie, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

PRZESTRZENIE NIEZAGROŻONE WYBUCHEM

Przestrzenie inne niż określone powyżej, w których nie przewiduje się wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

ZAGROŻENIE WYBUCHEM

Możliwość tworzenia przez palne / wybuchowe gazy, pary lub mgły palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia
źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

MIEJSCE, W KTÓRYM MOGĄ WYSTĄPIĆ ATMOSFERY WYBUCHOWE

Przestrzeń, w obrębie której mogą wystąpić stężenia substancji łatwopalnych określone granicami wybuchowości, wymagające zastosowania środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia zatrudnionych tam pracowników.

DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI (DGW, ang. LEL)

Najniższe stężenie składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest już możliwy.

GÓRNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI (GGW, ang. UEL)

Najwyższe stężenie składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest jeszcze możliwy.

STĘŻENIE STANOWIĄCE ZAGROŻENIE

Atmosfera wybuchowa w miejscu pracy, gdzie składnik palny / wybuchowy występuje w stężeniu wyższym niż wartość dolnej granicy wybuchowości mieszaniny wybuchowej.

STĘŻENIE NIEWYMAGAJĄCE ZASTOSOWANIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Atmosfera wybuchowa, w której składnik palny / wybuchowy występuje w stężeniu niższym niż 10% dolnej granicy wybuchowości mieszaniny wybuchowej.

OBIEKT BUDOWLANY, OBIEKT

Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

URZĄDZENIA

Maszyny, aparatura, sprzęt stały lub ruchomy, komponenty sterujące i oprzyrządowanie oraz należące do nich systemy wykrywania i zapobiegania, które oddzielnie lub połączone ze sobą są przeznaczone do wytwarzania, przesyłania, magazynowania, pomiaru, regulacji i przetwarzania energii lub do przekształcania materiałów, a które, przez ich własne potencjalne źródła zapłonu, są zdolne do spowodowania wybuchu.
źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

SYSTEMY OCHRONNE

Sprzęt inny niż komponenty urządzeń, którego zadaniem jest natychmiastowe powstrzymanie powstającego wybuchu lub ograniczenie skutecznego zasięgu płomienia i ciśnienia wybuchu, udostępniany na rynku oddzielnie do stosowania autonomicznego.
źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

KOMPONENTY

Części i podzespoły istotne dla bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych, lecz bez funkcji autonomicznych
źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

POŻAR

Niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nie przeznaczonym.

WYBUCH

Gwałtowna reakcja utleniania lub rozkładu wywołująca wzrost temperatury i/lub ciśnienia.

ODPORNOŚĆ NA CIŚNIENIE WYBUCHU

Właściwość zbiorników i urządzeń zaprojektowanych dla zachowania wytrzymałości na spodziewane ciśnienie wybuchu bez wystąpienia trwałych odkształceń.

TEMPERATURA ZAPŁONU

Najniższa temperatura cieczy, w której stężenie par istniejące nad powierzchnią cieczy jest wystarczające do zaistnienia trwałego spalania od tzw. punktowych bodźców energetycznych (płomień, iskra itp.)

CZYNNOŚCI NIEBEZPIECZNE

Działania mogące zainicjować zapłon i wybuch atmosfery wybuchowej.

PRACE POŻAROWO-NIEBEZPIECZNE

Prace remontowo-budowlane:

  • związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także
  • wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem

źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości.
źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

NORMALNE DZIAŁANIE

Sytuacja, w której urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły są używane w granicach swych parametrów działania.
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

OSOBY PRACUJĄCE
  • pracownicy
  • osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek
  • studenci oraz uczniowie odbywający zajęcia praktyczne
  • osoby wykonujące krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne

źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

Nagówek 1

Nulla facilisi. Maecenas vitae venenatis ante, nec rhoncus neque. Mauris sit amet nibh id urna euismod rhoncus. Mauris ex erat, auctor quis dictum eu, finibus ultricies eros. Morbi venenatis risus eget blandit faucibus. Nullam pretium consectetur quam, at rhoncus urna cursus at. Nam eu convallis leo.

Nagówek 2

Nulla facilisi. Maecenas vitae venenatis ante, nec rhoncus neque. Mauris sit amet nibh id urna euismod rhoncus. Mauris ex erat, auctor quis dictum eu, finibus ultricies eros. Morbi venenatis risus eget blandit faucibus. Nullam pretium consectetur quam, at rhoncus urna cursus at. Nam eu convallis leo.

Nagówek 3

Nulla facilisi. Maecenas vitae venenatis ante, nec rhoncus neque. Mauris sit amet nibh id urna euismod rhoncus. Mauris ex erat, auctor quis dictum eu, finibus ultricies eros. Morbi venenatis risus eget blandit faucibus. Nullam pretium consectetur quam, at rhoncus urna cursus at. Nam eu convallis leo.

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn