ATEX

Ocena zagrożenia wybuchem

Jeżeli w Twoim zakładzie nie ma wyznaczonych stref zagrożonych wybuchem (a występują pyły, ciecze, gazy czy też pary łatwopalne), lub też konieczna jest weryfikacja wcześniej wyznaczonych stref możesz zlecić ich wyznaczenie wraz z zasięgami naszej firmie. Naszą specjalnością jest kompleksowa ocena zagrożenia wybuchem oraz współpraca przy wyznaczaniu stref zagrożenia.

Ocena zagrożenia wybuchem - BHP Consulting

Wyznaczenie powyższych stref zagrożenia wybuchem wraz z ich zasięgami to podstawowy obowiązek Pracodawcy. Jest to bardzo istotny element w bezpieczeństwie wybuchowym, gdyż na jego podstawie określane są dalsze działania zmierzające do określenia minimalnych standardów bezpieczeństwa.

Zagrożenie wybuchem jest związane z materiałami i substancjami przetwarzanymi, stosowanymi lub uwalnianymi przez urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły oraz materiałami stosowanymi do budowy urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów.

Niektóre z tych materiałów i substancji mogą ulegać procesom spalania w powietrzu. Procesom tym często towarzyszy wytwarzanie znaczących ilości ciepła i mogą one być związane ze wzrostem ciśnienia i uwolnieniem materiałów niebezpiecznych. W odróżnieniu od pożaru, wybuch zasadniczo jest samopodtrzymującym rozprzestrzenianiem się strefy reakcji (płomienia) w atmosferze wybuchowej.

Substancje palne powinny być rozważane jako materiały, które mogą utworzyć atmosferę wybuchową, chyba że badanie ich właściwości wykazało, że w mieszaninach z powietrzem nie są zdolne do samopodtrzymującego się rozprzestrzeniania wybuchu.

To potencjalne zagrożenie związane z atmosferą wybuchową staje się realne w przypadku zapłonu przez efektywne źródło zapłonu.

Dla określenia zakresu środków koniecznych do uniknięcia efektywnych źródeł zapłonu, miejsca niebezpieczne są zaliczane do stref zagrożenia wybuchem na podstawie częstotliwości i długości czasu występowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej.

Podstawa prawna Oceny Zagrożenia Wybuchem

Obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem obejmującej wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazaniem czynników mogących w nich zainicjować zapłon wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U.109, poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138, poz. 931), stanowiącego wdrożenie Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Cel Oceny Zagrożenia Wybuchem

Celem opracowania jest klasyfikacja przestrzeni, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa dla właściwego doboru urządzeń stosowanych w tych przestrzeniach oraz ocena zagrożenia wybuchem. Działanie to ma prowadzić do niedopuszczenia powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej,
  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon.
Etapy opracowania Oceny Zagrożenia Wybuchem

Analizy stanowiące podstawę dla sporządzenia Oceny zagrożenia wybuchem są prowadzone etapowo. W pierwszym etapie zostaje przeprowadzona identyfikacja i weryfikacja danych dotyczących realizacji prac/ czynności i procesu w przedmiotowych obszarach. Prace są prowadzone w oparciu o udostępnioną przez Zleceniodawcę dokumentację zawierającą charakterystyki techniczne i technologiczne instalacji i obiektów, a także specyfikacje fizykochemiczne zawierające parametry zapalności i wybuchowości stosowanych substancji palnych. Uzupełnienie i weryfikacja danych z dokumentacji stanowią informacje pozyskane w trakcie wizji lokalnej.
Na bazie zebranych informacji i danych procesowych jest przeprowadzana analiza identyfikacyjna zagrożenia wybuchem obejmująca:

  • identyfikację substancji palnych,
  • identyfikację miejsc wystąpienia potencjalnych atmosfer wybuchowych,
  • identyfikację i klasyfikację źródeł emisji substancji palnych oraz
  • określenie prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfer wybuchowych.

Wyniki przeprowadzonych analiz identyfikacyjnych zagrożenia wybuchem zostaną wykorzystane do określenia klasyfikacyjnego stref zagrożenia wybuchem. Pełna dokumentacja klasyfikacyjna jest uzupełniona o graficzną dokumentację klasyfikacyjną zawierającą plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.
We wszystkich obszarach, gdzie sklasyfikowano strefy zagrożenia wybuchem, przeprowadzana jest analiza identyfikacyjna efektywnych źródeł zapłonu. Zidentyfikowane źródła zapłonu są sklasyfikowane pod kątem prawdopodobieństwa uaktywnienia.

Przykład występowania stref w pomieszczeniach

Przykład występowania stref w pomieszczeniach przed ich eliminacją/ograniczeniem:

Przykład występowania stref w pomieszczeniach po doborze technicznych środków redukcji:

 

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn