ATEX

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Zagrożenie wybuchem związane jest z materiałami i substancjami przetwarzanymi, stosowanymi lub uwalnianymi przez urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły oraz materiałami stosowanymi do budowy urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów.
Niektóre z materiałów i substancji mogą ulegać procesom spalania w powietrzu. Procesom tym towarzyszy wytwarzanie znaczących ilości ciepła i mogą one być związane ze wzrostem ciśnienia i uwolnieniem materiałów niebezpiecznych. W odróżnieniu od pożaru, wybuch jest samopodtrzymującym rozprzestrzenianiem się strefy reakcji (płomienia) w atmosferze wybuchowej.
Substancje palne powinny być rozważane jako materiały, które mogą utworzyć atmosferę wybuchową, chyba że badanie ich właściwości wykazało, że w mieszaninach z powietrzem nie są zdolne do samopodtrzymującego się rozprzestrzeniania wybuchu.

Do obowiązków pracodawcy, związanych z wykorzystywaniem substancji palnych należy:

 • określenie stref zagrożonych wybuchem. Zidentyfikowane przestrzenie zagrożone wybuchem muszą być podzielone na strefy, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej.
 • Przeprowadzenie ocena ryzyka związanego z występowaniem atmosfer wybuchowych
 • Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Potencjalne zagrożenie związane z atmosferą wybuchową staje się realne w przypadku wystąpienia efektywnego źródła zapłonu.


Dla określenia zakresu środków koniecznych dla uniknięcia efektywnych źródeł zapłonu, miejsca niebezpieczne zaliczane są do stref zagrożenia wybuchem na podstawie częstotliwości i długości czasu występowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej.

Dokument Zabezpieczenia stanowisk pracy

Nasza oferta:

 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem - nowe opracowanie lub aktualizacja
 • Analiza i ocena ryzyka wybuchu 
Etapy tworzenia Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Na bazie klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem zostaje przeprowadzona analiza i ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, uwzględniająca prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej, prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych, eksploatowane instalacje, używane substancje, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływanie oraz rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.
Wykonana analiza i ocena ryzyka wybuchu stanowi podstawę sporządzenia formalnego Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem, zawierającego oprócz danych raportowych z przeprowadzonych działań analitycznych, m. in. opis środków ochronnych, które zostały lub zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych we właściwym rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu, terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych, określenie zasad i celu koordynacji stosowania środków ochronnych, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy, oświadczenie pracodawcy oraz termin i sposób aktualizacji dokumentu.

Cel opracowania "Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem"

Celem opracowania "Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem" jest zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniego nadzoru osób pracujących, w miejscach pracy gdzie atmosfera wybuchowa może wystąpić w ilościach zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu poprzez podejmowanie wszelkich możliwych działań organizacyjnych i technicznych polegających na eliminacji lub minimalizacji występowania atmosfer wybuchowych. Działania te powinny być nakierowane głównie na zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej, zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej, ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu.

Podstawa prawna "Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem"

Obowiązek opracowania "Dokumentu zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem", wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931).

Składając zapytanie ofertowe prześlij również informacje:

Celem uszczegółowienia zapytań ofertowych, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Czy jest w zakładzie zrobiona i udokumentowana klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem?
 2. Czy istnieją procedury organizacyjne, techniczne, mające na celu zmniejszenie ryzyka zagrożenia pożarem i wybuchem (dotyczy wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, czyszczenia, inspekcji, itp.)?
 3. Czy do tej pory wykonywane były jakieś opracowania/ekspertyzy/analizy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego? Jakie?
 4. Liczba zatrudnionych pracowników?
 5. Liczba osób pracujących w strefach niebezpiecznych (z substancjami palnymi tworzącymi strefę zagrożenia wybuchem)?
 6. Wykaz i ilość stosowanych substancji palnych tworzących strefę zagrożenia wybuchem?
 7. Dane eksploatacyjne (liczba godzin pracy instalacji, wydajność produkcyjna)?
 8. Krótka charakterystyka profilu prowadzonej działalności

Powyższe dane pozwolą nam na bardziej precyzyjne przygotowanie wstępnej oferty. Częstym jest również fakt, ażeby przedstawić ostateczną ofertę musimy pojawić się na wizji lokalnej w zakładzie pracy. Po przeprowadzeniu wszelkich potrzebnych działań będziemy mogli wykonać dokument zabezpieczenia przed wybuchem, który jest dziś wymogiem prawnym nakładanym na pracodawców zatrudniających swoich pracowników na stanowiskach gdzie występują atmosfery wybuchowe.

 

Najczęstsze pytania:

Kiedy jest obowiązek opracowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem?

Jeżeli w zakładzie pracy w jakimś miejscu, występują atmosfery wybuchowe (mieszanina tlenu z łatwopalnymi pyłami, proszkami, cieczami, gazami czy też parami) należy przed rozpoczęciem pracy  sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną ryzyka.
Przykładowe branże w których występuje konieczność opracowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem: stolarnie (pył), stacje paliw (substancje, pary, gaz), magazyny substancji łatwopalnych, lakiernie, instalacje technologiczne, elektrownie (pył) oraz wiele innych.

Jak powstaje Wybuch/Pożar?

Czym jest punkt zapłonu?
Jest to najniższa temperatura cieczy, przy której jest wystarczające ciśnienie pary dla wytworzenia mieszaniny wybuchowej w powietrzu. Im niższy punkt zapłonu, tym łatwiej substancja ulega zapłonowi.
Jakie są kategorie źródeł zapłonu?

Źródło zapłonu:

 1. Gorące powierzchnie
 2. Płomienie i gorące gazy
 3. Iskry mechaniczne
 4. Urządzenia elektryczne
 5. Prądy błądzące
 6. Wyładowania elektrostatyczne: koronowe, snopiaste, snopiaste ślizgowe, stożkowe, iskrowe
 7. Wyładowania atmosferyczne
 8. Fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej  (RF) od 104 do 3x1012 Hz
 9. Fale elektromagnetyczne od 3x1011 do 3x1015 Hz
 10. Promieniowanie jonizujące
 11. Ultradźwięki
 12. Sprężanie adiabatyczne
 13. Reakcje egzotermiczne łącznie z samozapłonem pyłów
Czym jest dolna i górna granica wybuchowości?
Dolna Granica Wybuchowości (DGW)
Najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapłon tej substancji i jej wybuch pod wpływem bodźca termicznego (źródła zapłonu). Przy stężeniu poniżej DGW ilość substancji palnej jest niewystarczająca do spowodowania wybuchu. Stężenie poniżej DGW jest zbyt ubogie. DGW przyjmuje różne wartości dla różnych substancji palnych
 
Górna Granica Wybuchowości (GGW)
Najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem, przy którym jeszcze może nastąpić zapłon tej substancji i jej wybuch pod wpływem bodźca termicznego. Stężenie powyżej GGW jest zbyt bogate do spowodowania wybuchu
 

 

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn