Ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje ppożZajmujemy się wykonywaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP), zgodnych z aktualnymi przepisami. Realizujemy zlecenia w całym kraju.

WAŻNE: Usługę tę wyceniamy zawsze indywidualnie. Jeżeli chcecie Państwo, aby cały proces wyceny został optymalnie przyspieszony, proponujemy odpowiedzieć na poniższe pytania:

 • Czy instrukcja PPOŻ ma dotyczyć istniejącego już budynku czy dopiero budowanego obiektu?
 • Jaki rodzaj działalności gospodarczej Państwo prowadzicie - usługowy, produkcyjny, magazynowy, biurowy (inny)?
 • Czy w budynku istnieją takie stanowiska pracy, gdzie istnieje ryzyko wybuchu?
 • Jaka jest powierzchnia/kubatura danego obiektu?
 • Jaka jest wysokość obiektu i ile liczy kondygnacji?
 • Czy dysponujecie Państwo projektem budowlanym z rysunkiem i rzutem kondygnacji i w jakiej wersji (elektronicznej lub papierowej)?

Dzięki dokładnym odpowiedziom szybciej przedstawimy Państwu ofertę cenową i wykonamy odpowiednią instrukcję przeciwpożarową.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie rodzaje budynków należy wyposażyć w Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Ogólną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowuje się dla obiektów:

 • użyteczności publicznej, takich jak firmowe biura, szkoły i przedszkola, szpitale, instytucje, teatry czy kina,
 • zamieszkania zbiorowego, w tym domy opieki i sanatoria, domy wczasowe i pensjonaty, hotele itd.,
 • produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, ale tylko w tych, gdzie istnieją strefy zagrożenia wybuchem. W tym przypadku nie tworzy się dokumentu dla obiektów, których:
 1. kubatura brutto lub część będąca strefą pożarową nie przekracza 1 000 m3 (bez punktu 2.).
 2. kubatura brutto nie przekracza 1 500 m3 (w przypadku budynków inwentarskich).
 3. strefa pożarowa innego niż budynek obiektu nie posiada więcej niż 1 000 m2 powierzchni.

2. Kto powinien zlecać opracowanie instrukcji PPOŻ?

Obowiązek ten należy do właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów lub ich części, które uznawane są za oddzielne strefy pożarowe. Na osobach tych ciąży także odpowiedzialność za opracowanie odpowiedniego dokumentu.

3. Kto zajmuje się wykonywaniem instrukcji przeciwpożarowej i kto w świetle prawa może się tym zająć?

Dokument mogą sporządzać tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, tzn. posiadające średnie wykształcenie oraz skończone szkolenie inspektorów albo specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Instrukcje PPOŻ (Bezpieczeństwa Pożarowego) mogą być również sporządzane przez zawodowych techników pożarnictwa.

4. Dlaczego konieczne jest tworzenie instrukcji przeciwpożarowych?

Najważniejszym celem w tej kwestii jest ustalenie dokładnych wymagań dotyczących ochrony przeciwogniowej w budynku ? zarówno w zakresie organizacyjnym, porządkowym, jak i technicznym. Użytkownicy obiektów otrzymają wiedzę związaną z eksploatowaniem budynków oraz znajdujących się w nim urządzeń i instalacji.

5. Co wchodzi w skład Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Każdy dokument tego typu musi zostać dostosowany do charakterystyki budynku oraz przeprowadzanych w danym przedsiębiorstwie lub instytucji procesów technologicznych. Każda taka instrukcja PPOŻ powinna zawierać:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku, a także przeprowadzanych w nim procesów technologicznych. Istotne są również kwestie związane z magazynowaniem towarów oraz warunkami technicznymi, jak np. zagrożenie wybuchem.
 2. Ustalenie niezbędnych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, a także kwestii związanych z ich użytkowaniem, przeglądami technicznymi oraz pracami konserwacyjnymi.
 3. Sposoby zachowania w przypadku wybuchu pożaru oraz innych zagrożeń.
 4. Metody zabezpieczania niezbędnych do wykonania prac, które mogą wywołać pożar.
 5. Metody organizowania ewakuacji dla osób, znajdujących się w obiekcie podczas pożaru.
 6. Sposoby na przekazanie użytkownikom budynku i zatrudnionym niezbędnych informacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym zapoznanie ich z przepisami oraz treścią IBP.
 7. Obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową, wyznaczone stałym użytkownikom danego obiektu.
 8. Szczegółowe plany obiektu i pomieszczeń, wraz z usytuowaniem i terenami przyległymi, w skład których wchodzić będą graficzne dane, takie jak:
 • Powierzchnia, wysokość i liczba pięter w budynku,
 • Odległość dzieląca obiekt od budynków znajdujących się w sąsiedztwie,
 • Parametry pożarowe znajdujących się w obiekcie substancji palnych,
 • Gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w wielu strefach pożarowych,
 • Zagrożenia osób, przewidywana liczba ludzi na wszystkich kondygnacjach oraz w pomieszczeniach,
 • Umiejscowienie pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, które zostały sklasyfikowane jako strefy zagrożenia,
 • Podział budynku na strefy pożarowe,
 • Warunki ewakuacji , wraz z kierunkami poruszania się oraz wyjściami ewakuacyjnymi ,
 • Miejsca, gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice, kurki od głównych instalacji gazowych, materiały niebezpieczne, mogące wywołać pożar czy elementy sterujące maszyn do walki z ogniem,
 • Miejsce instalacji centralek systemu sygnalizującego pojawienie się pożaru, a więc wszelkiego rodzaju czujników, ROP, centralek SSP, SWDD itd. ,
 • Informacje dla ekip ratowniczych w zakresie dojścia do dźwigów,
 • Lokalizacja hydrantów zewnętrznych oraz źródeł wody, wykorzystywanych w trakcie pożaru,
 • Drogi pożarowe i dojazdowe, wraz z oznaczeniami wjazdów na terenach ogrodzonych
 • Urządzenia przeciwpożarowe (stałe, półstałe, ręczne, automatyczne), które znajdują zastosowanie w zapobieganiu pożarów, ich wykrywaniu, zwalczaniu i ograniczaniu skutków. Mowa tu przede wszystkim o technologiach stałych i półstałych, w tym urządzeniach gaśniczych oraz zabezpieczających, inertyzujących, wchodzących w skład DSO i sygnalizacji pożarowej, sygnalizacyjno-alarmowych, odbierających alarmy pożarowe, instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantach wewnętrznych i zewnętrznych, zaworach hydrantowych, pompach, klapach odcinających, urządzeniach oddymiających, zabezpieczających przed eksplozjami i ograniczających skutki wybuchów, kurtynach domowych oraz zamknięciach przeciwpożarowych, takich jak drzwi czy bramy, o ile posiadają one systemy sterowania, a także wyłącznikach czy dźwigach przeznaczone dla ekip ratowniczych.
 • 9. Określenie osób albo podmiotów odpowiedzialnych za instrukcje PPOŻ - bezpieczeństwa pożarowego (ich opracowanie).

Aby Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została prawidłowo wykonana, konieczna jest wizytacja obiektu. Wszelkiego rodzaju działania, które należy wykonać, aby prawidłowo opracować dokument są uzależnione od stopnia skomplikowania obiektu oraz złożoności procesów technologicznych i sposobów jego użytkowania. Dzięki odpowiednio sporządzonej instrukcji przeciwpożarowej, bezpieczeństwo użytkowników budynku zostaje znacząco podniesione, a ryzyko wybuchnięcia pożaru zostaje zminimalizowane. Poza tym wdrożenie instrukcji PPOŻ korzystnie wpływa na administrowanie obiektem, ułatwia zarządcom wywiązywanie się z obowiązków prawnych, a do tego umożliwia wynegocjowanie niższej składki ubezpieczeniowej.

6. Jakie obowiązki posiadają właściciele i zarządcy obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Jako ochronę przeciwpożarową rozumiemy szereg działań, które mają na celu zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową albo jakimkolwiek innym zagrożeniem miejscowym. Pojęcie to definiuje Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (DZ.U. 2002, nr 147, poz. 1229, z późniejszymi zmianami), zobowiązując właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, obiektów i terenów do:

 • stosowania się do treści i wytycznych zawartych w ogólnej instrukcji PPOŻ,
 • bezwzględnego przestrzegania przeciwpożarowych wymagań technologicznych, instalacyjnych oraz budowlanych,
 • zaopatrywania obiektu w odpowiedni sprzęt ratowniczy, pożarniczy, środki gaśnicze i dbałość o ich sprawne działanie oraz naprawy,
 • zapewnienie i jednocześnie ułatwienie osobom znajdującym się w budynku bezpieczną ewakuację,
 • zaznajomienie zatrudnionych z niezbędnymi przepisami,
 • odpowiednie przygotowanie obiektu do prowadzenia akcji ratowniczych i ustalania metod działania w przypadku pojawienia się pożaru.

Wszelkie szczegóły związane z wymaganiami znajdują się w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. 2010, nr 109, poz. 719), a także w Polskich Normach oraz szczegółowych przepisach. Aby spełnić wszelkie wymagania w zakresie organizacji oraz technicznych środków zabezpieczeń, konieczne jest odpowiednie przydzielanie zadań do konkretnych osób, odpowiadających ich kompetencjom. Wykonywanie wszystkich zadań musi być kontrolowane przez osoby upoważnione przez osobę decyzyjną (prezesa, właściciela albo dyrektora).

Wymogi prawne dotyczące ochrony i instrukcji PPOŻ

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229, z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719),
 • PN-92 N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
 • PN-92 N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 • PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
 • PN-86 E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne.
 • PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
 • PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
 • PKN- CEN/TS 54-14:2006 Specyfikacja techniczna . Systemy sygnalizacji pożarowej. Cześć 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja.
 • PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne. Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.
 • PN-EN 3-10:2010 Gaśnice przenośne -- Część 10: Postanowienia dotyczące oceny zgodności gaśnic przenośnych według EN 3 część 7 (oryg.)
 • PN-EN 1866-1:2007 Gaśnice przewoźne -- Część 1: Charakterystyki, wykonanie i metody badań
 • PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne ,
 • PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej
 • PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej
 • PN-EN 1869:1999 Koce gaśnicze
 • PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji
 • PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji
 • PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe,
 • PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe
 • PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

Definicje pojęć, znajdujących się w ogólnych instrukcjach PPOŻ:

 • ochrona przeciwpożarowa - wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które mają na celu chronić życie, zdrowie, mienie albo środowisko - zarówno przed pożarem, klęską żywiołową, jak również innymi zagrożeniami miejscowymi,
 • pożar - jest to niekontrolowany proces spalania, który zachodzi w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone,
 • miejscowe zagrożenia - jest to zdarzenie inne od pożaru czy klęski żywiołowej, które wynika z rozwoju cywilizacji oraz rozmaitych katastrof technicznych, chemicznych oraz ekologicznych. Stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia,
 • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia - jest to szereg działań mających na celu ochronę nieruchomości od strony technicznej, organizacyjnej oraz formalno-prawnej, a co za tym idzie zabezpieczenie zdrowia osób w niej przebywających i mienia. Działania te mają również na celu zminimalizowanie skutków pożaru, klęski żywiołowej czy innych miejscowych zagrożeń,
 • działania ratownicze - wszelkie czynności, których celem jest uratowanie życia ludzkiego, jego zdrowia albo mienia. Do działań tych zaliczamy również likwidowanie źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia,
 • bezpieczeństwo pożarowe - jest to stan, eliminując zagrożenie dla zdrowia i życia, który uzyskuje się dzięki odpowiednim technicznym systemom zabezpieczeń, działaniom zapobiegawczym, a także normom prawnym,
 • materiały niebezpieczne pożarowo - wszelkiego rodzaju palne ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55 st. Celsjusza, gazy palne, ciała stałe, które zapalają się samorzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, ciała stałe palne i utleniające o temperaturze rozkładu mniejszej niż 21 st. Celsjusza, jednorodne ciała stałe posiadające temperaturę samozapalenia niższą niż 100 st. Celsjusza, a także materiały, które często ulegają samozapalaniu,
 • ciecz palna - wszystkie ciecze, których temperatura zapłonu nie przekracza 100 st. Celsjusza,
 • strefa pożarowa - specjalna przestrzeń określona w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, która została wydzielona w taki sposób, aby w danym czasie ogień nie przeniósł się na zewnątrz pomieszczenia albo do wewnątrz wydzielonego obszaru,
 • wydzielenie pożarowe - jest to oddzielenie wnętrz od innych za pomocą ścian, stropów i zamknięć otworów, które spełniają wymagania oddzieleń przeciwpożarowych,
 • teren przyległy - pas terenu znajdujący się wokół obiektu, posiadający szerokość równą minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów z uwagi na wymagania ochrony PPOŻ, określonej w przepisach techniczno-budowlanych,
 • techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych - wszelkiego rodzaju urządzenia, sprzęty, instalacje i rozwiązania budowlane, które mają na celu zapobieganie powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożarów,
 • sprzęt i urządzenia ratownicze - specjalistyczne przedmioty, narzędzia i urządzenia stanowiące stałe wyposażenie budynków, obiektów i terenów, które uruchamia się i wykorzystuje do udzielania ratunku osobom lub mieniu w przypadku pojawienia się pożaru, klęski żywiołowej albo innych miejscowych zagrożeń,
 • przeciwpożarowy wyłącznik prądu - jest to specjalny wyłącznik, który odcina dopływ prądu do każdego obwodu zasilającego, poza tymi odpowiedzialnymi za zasilanie instalacji i urządzeń, niezbędnych do ratowania ludzi w czasie pożaru oraz walki z ogniem,
 • warunki ewakuacji - szereg działań i środków techniczno-organizacyjnych, które pozwalają na szybkie i bezpieczne opuszczenie przestrzeni, na której pojawił się ogień lub która jest zagrożona pożarem,
 • budynki ZL - obiekty mieszkalne, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, a także ich części, które są odrębnymi strefami pożarowymi, które posiadają kategorie zagrożenia zdrowia i życia ludzi,
 • budynki PM - budynki przeznaczone do produkcji oraz magazynowania towarów,
 • urządzenia przeciwpożarowe - wszelkiego rodzaju urządzenia stałe, półstałe, sterowane ręcznie lub automatyczne, które mają za zadanie wykrywanie oraz zwalczanie pożaru, a także ograniczanie jego skutków. W przypadku urządzeń przeciwpożarowych najczęściej mówi się o urządzeniach gaśniczych i zabezpieczających, sprzętach wchodzących w skład dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz systemach sygnalizacji pożarowej (urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, do odbierania alarmów i sygnałów). W skład urządzeń z tej kategorii wchodzą również instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty oraz zawory, pompy, klapy odcinające, sprzęty oddymiające oraz zabezpieczające przed eksplozjami, a także drzwi i bramy przeciwpożarowe, które posiadają systemy sterowania,
 • centrala sygnalizacji pożarowej - niezbędny element systemu sygnalizacji pożarowej, dzięki któremu inne elementy systemu są zasilane. Znajduje zastosowanie w odbieraniu sygnałów z dołączonych czujek, wykrywaniu który z sygnałów dotyczy zagrożenia pożarowego, optycznym i dźwiękowym sygnalizowaniu alarmu, wskazywaniu miejsca zagrożenia, a także rejestrowaniu wszelkich tego rodzaju sygnałów,
 • czujka pożarowa - element systemu sygnalizacji pożaru, który posiada co najmniej jeden czujnik, mający za zadanie stałe lub przerywane kontrolowanie przynajmniej jednego fizycznego lub chemicznego zjawiska, które ma miejsce w trakcie pożaru. Czujka odpowiedzialna jest za przekazywanie co najmniej jednego sygnału do centrali sygnalizacji pożarowej,
 • ROP, czyli Ręczny Ostrzegacz Pożarowy - element systemu sygnalizacji pożarowej, którego używa się do ręcznego wszczynania alarmu,
 • SDG, czyli System Detekcji Gazem - system, który służy do wykrywania gazów i substancji palnych oraz szkodliwych. Jest on w stanie wykryć nieszczelność różnorodnych instalacji, a także automatycznie odcinać dopływ gazu, by nie dopuścić do jego rozprzestrzeniania się,
 • SSP, czyli System Sygnalizacji Pożaru - szereg kompatybilnych elementów, które tworząc instalację o określonych parametrach, są w stanie wykryć pożar, wszcząć alarm, będąc przy tym odpowiedzialnymi za wiele innych działań, przydatnych w sytuacji zagrożenia.

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.

Zapytaj o ofertę

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź imię i nazwisko

CONTACT_ALERT_TYPE1

Wprowadź treść wiadomości

Wyślij formularz

X
Office 365
Zaloguj się
LinkedIn